Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 94
Dün : 1520
Bu Ay : 25104
Geçen Ay : 35734
Toplam : 2827337
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Cevap :

 

      Hamd; Allah’a salât ve selâm Rasülüne ve ashabına olsun. Mustafa İslamoğlu, âlimlerin icmasını hiçe sayan, kendini beğenmiş cüretkar bir cahildir.  İslamoğlu; çeşitli İslami konularda, haddini aşarak, ümmetin neslini küfür ve şirk karanlığından çıkartmak yerine, fitne ve tartışma ortamlarına çekmektedir.
     İslamoğlu’nu dikkatli dinleyip ilmi tartılardan geçirirseniz, sürekli dinle kavga içinde olduğunu, dini konuları sulandırdığını, kendi bakışını din olarak sunduğunu, aklı bir şeyi doğru görmüşse hiçbir muteber alime kulak vermediğini, hiçbir uyarıyı dikkate almadığını hemen görürsünüz.
      İslamoğlu’nun çevresinde kümelenen bazı gençlerin, ehl-i sünnet kardeşlerimize ve gençliğimize; yönelik sapık bakışları, bidatleri, haramı helal gösterme mücadelesine giriştiklerini görünce, onun görüşlerini ve konuşmalarını masaya yatırmayı ve tek tek incelemeyi düşündüm. İnşallah bu minvalde zaman zaman onun İslam dışı görüşlerini tek tek takdim edeceğiz. 
    Yine bugün, akli çıkarımlara dayanan, ayet ve hadislere muhalif düşen, alimleri hiçe sayan, İslam dışı, batıl görüşünden birini bir kez daha gündeme aldık. Rabbim, selefi dava erlerine, bidatçiler önünde sebat ve azim versin, onları başarılı kılsın.      
       İslamoğlu; yukarıda linkini verdiğimiz sohbetinde, “Hayızlı kadının, namaz kılamayacağını, ancak orucu tutabileceğini” söylüyor. Konuşmada ki hatası ise “Sünnet ışığında delillerle ve  alimlerin icmasıyla hayızlı kadın oruç tutamaz sahih görüşüne muhalif olarak, hayızlı oruç tutabilir” diyor. Bu sapık bakışını da her zaman ki gibi alışageldiğimiz aklına, kişisel görüşüne dayandırıyor.
         Aslında bunu ilk söyleyen kendisi de değildir. Bunu Mısır’da ve İslam dünyasında dillendiren çok zındık vardır. O sadece her zaman yaptığı gibi farklı gözükmek konuşulmak için onlardan aşırıyor. İslamoğlu; dinde, kişisel görüş hakkımız var mı ki acaba bu düzeyde kişisel yargılarda bulunup sapıkça konuşuyor. İslamoğlu; Peygamberin karar verdiği katî bir konuda karar verme yetkisini nereden alıyor? Neden alıyor? Niçin ümmetin arasına fitne atıyor? Bu yaptığı acaba şirk koşanı, küfür edeni, içki içeni, kumar oynayanı, namaz kılmayanı hakka mı iletiyor? Yoksa bak kardeşim hoca dediğiniz adam böyle diyor, siz de tam aksini söylüyorsunuz diyerek tepkiler ve tartışmalar mı oluşturuyor?  Şimdi konumuza gelelim, onun sapık İslam dışı görüşünün neden yanlış olduğunu açıklayalım.
         Hayızlı ve nefse/loğusa kadın, hayız ve nifas günlerinde yiyip içmeleri gerekir, oruç tutamazlar namaz kılamazlar, oruç tutmaları ve namaz kılmaları sahih olmaz, orucu kaza edip namazı etmemeleri gerekir. Bu konuda açık delil sahih hadistir.  İmam Buhari ve İmam Muslim ittifakla Muaze’den rivayet eder, O der ki, Aişe’ye “ Neden hayızlı kadın orucunu kaza ediyor da namazını kaza edemiyor? ” diye sordum. Aişe, bana “Yoksa sen Haruri’lerden misin?” Ben Haruri’lerden değilim lakin soruyorum” Aişe, bana: “Peygamber döneminde hayızlı olurduk, bu sebeple orucu kaza etmekle namazı kaza etmemekle emrolunurduk.” (Buhari, 321, Muslim, 335)
         Harure, Kûfe’ye 2 mil uzaklıkta bir beldedir. Harici akidesine mensup olanlara o yıllarda Haruriler denirdi. Bu fırka, İslam tarihinde zuhur eden ilk siyasi fırkadır. Bu fırkanın en bariz özelliği Kuran’ın işaret ettiği/delalet ettiği anlamı almak, daha fazlası olan Sünneti reddetmektir. Aişe annemizde bu yüzden Muaze’ye “yoksa sen sünneti delil almayan, Kuran’la yetinen Harurilerden misin? Diye sormuştur. Bakınız O dönemde Sünneti reddeden Kuran’la yetinen zındıklar vardı.  Aişe annemiz de onu kınayarak, ayıplayarak öyle sormuştu? Aişe annemiz onlardan haberdardı, üstelik onlara da muhalifti, nereden anladık çünkü ardından hadisle cevap verdi. Aslında Aişe annemiz bu sözü İsyanoğlu’na da söylemektedir.   
         İslamoğlu da; -Haruriler gibi- aynı şekilde, ustaca, kıvrak zekayla, edebi dille, ekran önünde izleyicilere sinsi sinsi altın tas içinde zehir takdim ediyor. Bu zehir, Kuranla yetinme Sünneti hüccet görmeme fikrini adım adım aşılama zehiridir. Rabbim, onun hakkından gelsin. Neyse biz rivayetlere dönelim.
       Bir başka rivayette ise şöyledir. Aişe annemize bir gün “hayızlı kadın, tutamadığı orucunu ve kılamadığı namazını kaza eder mi” diye soru soruldu. O şöyle dedi: “Peygamber döneminde, orucu kaza etmekle, namazı kaza etmemekle emrolunduk” (Muslim, Hayz-Vucubu Kazâi Savmi alâ’l Hâidi dune’s Salât 508)
       Rabbimizin bu hükmü, kadınlara sunduğu büyük bir rahmettir, kolaylıktır. Allah, kullarına zorluk dilemez. Aynı şekilde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dinde kadınlar için bu hususta kolaylıklar dilemiştir. Namaz, her gün 5 vakit kılındığı için onun kazası müslüman kadına meşakkat yükler, ancak senede bir defa olan orucun kazası namaz gibi yük yüklemez.
        Şeyh Allâme Bin Baz rahimahullah der ki; “ Hayızlı ve nefse/loğusa kadın, hayız ve nifas günlerinde yiyip içmeleri gerekir, oruç tutamazlar namaz kılamazlar, oruç tutmaları ve namaz kılmaları sahih olmaz, orucu kaza edip namazı etmemeleri gerekir. Bu konuda Aişe annemizden sabit sahihliğinde ittifak olunan bir hadis vardır,  Aişe annemize bir gün “hayızlı kadın, tutamadığı orucunu ve kılamadığı namazını kaza eder mi” diye soru soruldu. O şöyle dedi: “Peygamber döneminde, orucu kaza etmekle, namazı kaza etmemekle emrolunduk” (Muslim, Hayz-Vucubu Kazâi Savmi alâ’l Hâidi dune’s Salât 508)
        Bu konulan kural ilahidir, hiçbir beşerin ilahi kuralı ihlal etme hakkı yoktur. Ayrıca; hayızlı kadının oruç tutamayacağına dair âlimler arasında icma vardır. İbn Kudâme –rahimahullah-  der ki : “ Âlimler, hayızlı ve nefse/loğusa kadınların oruç tutmalarının haram olduğuna dair icma etmiştir. Hayızlı ve nefse kadınlar ramazanda oruçlarını yerler.” (İbn Kudâme, el-Muğnî 2/386)
       İmam Nevevi –rahimahullah- der ki; “Aynı şekilde, Âlimler hayızlı ve nefse/loğusa kadının ramazanda oruç tutmalarının helal olmadığı hususunda icma etmiştir, bu icmayı Tirmizi, İbn Munzir, İbn Cerir, ve bunların dışında Şafi âlimlerimiz nakletmiştir.” (İmam Nevevi, Mecmuâ 2/386)
         İmam İbn Teymiyye –rahimahullah- der ki; “Sünnet ve müslüman alimlerin ittifakıyla hayız kanı orucu yasaklar, böylece kadın oruç tutamaz, lakin kazasını yapar. Bu Peygamberin sünneti ve alimlerin icmasıdır. Bunu sayısız âlimler nakletmiştir.” (İbn Teymiyye, Mecmuâ Fetâvâ 25/219)
       Hiçbir kimse haramı, helal edemez. Bu kimse, kim olursa olsun, ister âlim, ister müftü, ister hoca, ister medyatik çığırtkan, ister, dinsiz bir yazar, ister zındık bir şahıs olsun asla haramlığı sabit olan bir konuyu helal diyerek değiştiremez. Hiçbir muteber bir alim, bir müçtehit, bir fakih, bir alim, Mustafa İslamoğlu gibi bir söz söylemiş değildir.
         Allah’ın tamamlanmış ve korunmuş dininde, kişisel yargıya, özel fikre, sapık bakışlara yer yoktur. İslamoğlu kim ki ilahi karara kafa tutuyor? İlahi fermanı çiğniyor. Akıl, sahih hadisi iptal eder mi? “Aklın sahih hadisi iptal edeceğini” hangi alim söylemiştir? Kendisi kim ki Beşeri bir kararla ilahi kararı hiçe sayıyor? Hangi ilahi bir emirle bunu yapıyor? Kendini ne zannediyor? İsyanoğlu bir peygamber midir? İmam Semânî- rahimahullah- der ki; Eğer bu akılcılar/felsefeciler utanmasalar “La İlahe illallah aklım Rasulullah” derler demektedir. Nasıl doğru bir söz değil mi?  
       İslamoğlu; peygamberin makbul, sahih koyduğu bir kuralı nasıl aklıyla reddeder? Bir yerde peygamberin kararı-kuralı-hükmü varken ona muhalif karar almak yahut kural belirlemek küfürdür. Bakınız Allah bu hususta şöyle buyuruyor. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisa-59)
            “Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.” (Nisa-61) “Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik.” (Nisa-64) “Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa-65) “Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de (iman etmediler). işte o, bugün onların velisidir. Ve onlar için elem verici bir azap vardır.” (Nahl-63)
          Hülasa; Hayızlı kadın, oruç tutamaz, tutsa da orucu makbul değildir, tutmadığı farz orucu kaza eder, sahih sünnet böyle hükmetmiştir.
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3537
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3519
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4687
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3823
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3056
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3613
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3279
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3645
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3030
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8837
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4693
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2410
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2884
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2598
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2887
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2339
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2438
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3851
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6759
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4509
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3682
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23468
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 5978
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3706
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 11842
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2253
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 10881
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4545
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8467
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3906
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2743
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6855
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2868
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4403
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3317
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 3985
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6628
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2489
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 8936
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7323
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7021
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11655
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2251
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2498
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2891
Eklenme : 12/04/2013 16:14 Tıklanma : 3605
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet