Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 1006
Dün : 522
Bu Ay : 18640
Geçen Ay : 9524
Toplam : 2899061
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Cevap :

 

Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
     Garanîk hadisesi istismar edilerek, ümmetin sahih hadis kaynakları, muhaddisleri, tefsircileri sanki bu olayı doğruluyormuş gibi tanıtılmakta, bu zaviyeden hareketle de, haksız yere muteber alimlere saldırılmaktadır. Öncelikle bu garanîk olayı nedir? bir öğrenelim, buyrun okuyalım.
      Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavminin yüz çevirdiğini görünce bu ona çok ağır geldi. Allah’tan kavmi ile kendisini birbirlerine yaklaştıracak bir şey inmesini temenni etti. Cenab-ı Allah Necm suresini indirdi. O da okudu. Bu esnada şeytan gönlünden geçirip de kavmine getirmek istediği şeyi onun lisanına atıverdi: “(Bunlar yüce kuğu kuşları (tanrıçalar)dır ve elbette onların şefaatleri umulur).”!!!
       Kureyşliler bunu işitince sevindiler ve onu dinlemek üzere yaklaştılar. Mü’minler de Rab Teâlâ’dan gelen şeyi tasdik ettiler, Peygamber’i bir hata veya vehimden ötürü itham etmediler. O, sureyi bitirince secde etti. Onun secde ettiğini gören mü’minler de onun getirdiğini tasdik ederek secde ettiler. Mescitteki müşrikler de secde ettiler. Velîd ibn Muğîre hariç herkes secde etti. Secde haberi, Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanlar’a da ulaştı. Bir kısmı orada kalıp, bir kısmı Mekke’ye hareket etti. Sonra, Cenab-ı Allah, Peygamber’e, “Benim indirmediğim şey söyledin!” dedi. Resûlullah üzüldü, Allah’tan korktu. Bunun üzerine Allah bu âyeti (Hac, 52) indirerek onu teselli etti, Şeytanın ilka ettiğini neshetti” (Taberî, 27/187-188)
    Bazı bidatçi istismarcılar, hadisciler ve alimler; şeytanın bu olayla vahye müdahale ettiğini savunmaktadır diye hadis ehline ve alimlere suçlamada bulunmakta, zanla büyük iftira atmaktadır. Peki bu hadisçiler kimmiş yazında öğrenelim? Hangi alim bu uyduruk şirke davet eden olayı doğrulamıştır? Bazı tefsirlerde israiliyat bilgisi olarak geçen bu olayla, tüm tefsirleri, hadis kaynaklarını, muteber imamları karalamak adil davranmak mıdır? Araştırmalarımız hiçbir hadisçinin bu olayı naklettiğini doğrulamıyor.
       Öncelikle bu olay hiçbir sahih kaynağımızda ne sahih, ne Hasen ne zayıf olarak geçmektedir. Ehl-i sünnet, şirk içeren, tevhide zıt, peygamberin soylu Tevhid mücadelesine muhalif bu olayı, Kuran ve Sünnet ışığında ve bütünlüğünde, asla kabullenmediği gibi, zındıkların uydurduğu bir olay olarak kabul eder.
      Rivayet yönünden bu vak’a uydurmadır. Birçok muhakkik bu kıssayı reddetmiştir. El-Beyhakî: “Bu kıssa, nakil bakımından sabit değildir.” demiştir (Razî, Mefatihu’1-Ğayb, 6/245). Kâdî İyad: “Sahih hadisleri rivayet eden hiç bir kitabın bunu nakletmemesi, hiçbir sikanın bunu sahih ve muttasıl bir senetle rivayet etmemesi, çürüklüğünü göstermeye kâfidir. İbn Kesir “Bu olay mürsel tarıkla rivayet olunup sahih vecihle gelmemektedir” Nakledenler, sadece tuhaf şeylerle oyalanmayı âdet edinen bazı tefsirciler ile tarihçilerdir” (eş-Şifa, 2/111). Es-Suheylî: “Bu hadis, sabit değildir” der (er-Ravdu’1-Unuf, 1/229) Meşhur siyerci Muhammed Ebu İshak’a bu olay sorulduğunda “Bu olay, zındıklar tarafından uydurulmuştur” cevabını vermiştir.
       O halde bu haberin aslı yoktur, habis niyetli zındıklar tarafından uydurulmuş, İslam’a ve rivayetlere zarar vermek amacıyla tefsir ve hadis kaynaklarına sokuşturulmuştur. Bazı muhlis tefsircilerde bu rivayetleri naklederek hata etmiştir. Yeri gelmişken söylemek istediğim bir husus var,  garip olan sahih hadisleri reddeden müsteşrikler- Allah’ın azabı onlara müstahak olsun- tarihi kaynaklarda yer alan bu uydurma rivayetleri hiçbir tenkide tabi tutmadan olduğu gibi doğrulamaktadır. Neden? çünkü müsteşriklerin gerek sahih hadisleri reddederken gerekse tarihi uydurma rivayetleri doğrularken, tek amaçları dine zarar vermektir.   
      Ayrıca; Peygamberin gönderilmesinin sebebi putları ve şirki övmek değil, bilakis kötülemektir. Şirk hiçbir zaman peygamberler tarafından övülmemiştir. Bu vahyin esasına aykırıdır. Şeytanın cebren söyletmesi de mümkün değildir. Zira Allah -Subhana ve Teala- Şeytana: “Benim kullarım üzerinde senin bir yetkin yoktur”(Hıcr, 42) buyurur. Allah; ayetinde şeytanın müminler üzerinde sultası olmadığını bildirmiştir. Şeytan, mümin kulları bile icbar edemezse, Peygamber’i hiç edemez. Peygamberin, sehiv ve gafletle söylemiş olması ihtimali de merduttur; Zira tebliğ halinde onun hakkında gaflet caiz değildir. Bir peygamberin hakkı söylemesi gerekirken batılı konuşması asla caiz değildir, Caiz olsaydı, onun söylediklerine artık itimat kalmazdı. Çünkü Allah, “Kur’ân’a batıl, ne önünden ne ardından yol bulamaz” (Fussilet, 42) keza, “Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu Biz muhafaza edeceğiz” (Hicr, 9) buyurmuştur. 
Allah, Necm sûresinde, şeytanın sözünün, âyet olarak girdiği iddialarını iptal eder. Bu sûrenin baş tarafında (Necm, 2-4): “Şaşırmadı sahibiniz, azıtmadı da. Ve hevadan söylemiyor. O, sade bir vahiydir, ancak vahyolunur. Ne aldanır, ne aldatır, o kendi re’y, arzu ve temennisinden söylemez.” âyetleri vardır. Kısaca vahye şeytan asla müdahale edemez, o daima korunma altındadır. Kesinlikle; şeytanın böyle bir gücü yoktur.
     Son olarak garanîk olayı uyduruk bir olaydır, ehl-i sünnet nazarında bir yeri yoktur, aslı olmayan bir hadisedir, şirke davet eden bu olay kabul edilmemiştir ve ayrıca ehl-i sünnet ve değerli Rabbani alimleri bu olaydan dolayı atılan tüm iftira ve suçlamalardan beridir.  
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3757
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3625
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4797
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3918
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3144
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3700
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3442
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3763
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3113
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8989
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4847
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2508
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2950
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2675
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2973
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2413
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2503
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3954
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6916
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4602
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3768
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23994
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6104
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3793
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12382
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2322
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3681
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11011
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4660
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8684
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4001
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2814
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6975
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4486
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3397
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4136
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6817
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2546
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9079
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7464
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7175
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11896
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2320
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2546
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2965
Eklenme : 01/03/2013 16:49 Tıklanma : 2950
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet