Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 109
Dün : 825
Bu Ay : 11182
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2939757
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Cevap :

 

Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
     Garanîk hadisesi istismar edilerek, ümmetin sahih hadis kaynakları, muhaddisleri, tefsircileri sanki bu olayı doğruluyormuş gibi tanıtılmakta, bu zaviyeden hareketle de, haksız yere muteber alimlere saldırılmaktadır. Öncelikle bu garanîk olayı nedir? bir öğrenelim, buyrun okuyalım.
      Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavminin yüz çevirdiğini görünce bu ona çok ağır geldi. Allah’tan kavmi ile kendisini birbirlerine yaklaştıracak bir şey inmesini temenni etti. Cenab-ı Allah Necm suresini indirdi. O da okudu. Bu esnada şeytan gönlünden geçirip de kavmine getirmek istediği şeyi onun lisanına atıverdi: “(Bunlar yüce kuğu kuşları (tanrıçalar)dır ve elbette onların şefaatleri umulur).”!!!
       Kureyşliler bunu işitince sevindiler ve onu dinlemek üzere yaklaştılar. Mü’minler de Rab Teâlâ’dan gelen şeyi tasdik ettiler, Peygamber’i bir hata veya vehimden ötürü itham etmediler. O, sureyi bitirince secde etti. Onun secde ettiğini gören mü’minler de onun getirdiğini tasdik ederek secde ettiler. Mescitteki müşrikler de secde ettiler. Velîd ibn Muğîre hariç herkes secde etti. Secde haberi, Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanlar’a da ulaştı. Bir kısmı orada kalıp, bir kısmı Mekke’ye hareket etti. Sonra, Cenab-ı Allah, Peygamber’e, “Benim indirmediğim şey söyledin!” dedi. Resûlullah üzüldü, Allah’tan korktu. Bunun üzerine Allah bu âyeti (Hac, 52) indirerek onu teselli etti, Şeytanın ilka ettiğini neshetti” (Taberî, 27/187-188)
    Bazı bidatçi istismarcılar, hadisciler ve alimler; şeytanın bu olayla vahye müdahale ettiğini savunmaktadır diye hadis ehline ve alimlere suçlamada bulunmakta, zanla büyük iftira atmaktadır. Peki bu hadisçiler kimmiş yazında öğrenelim? Hangi alim bu uyduruk şirke davet eden olayı doğrulamıştır? Bazı tefsirlerde israiliyat bilgisi olarak geçen bu olayla, tüm tefsirleri, hadis kaynaklarını, muteber imamları karalamak adil davranmak mıdır? Araştırmalarımız hiçbir hadisçinin bu olayı naklettiğini doğrulamıyor.
       Öncelikle bu olay hiçbir sahih kaynağımızda ne sahih, ne Hasen ne zayıf olarak geçmektedir. Ehl-i sünnet, şirk içeren, tevhide zıt, peygamberin soylu Tevhid mücadelesine muhalif bu olayı, Kuran ve Sünnet ışığında ve bütünlüğünde, asla kabullenmediği gibi, zındıkların uydurduğu bir olay olarak kabul eder.
      Rivayet yönünden bu vak’a uydurmadır. Birçok muhakkik bu kıssayı reddetmiştir. El-Beyhakî: “Bu kıssa, nakil bakımından sabit değildir.” demiştir (Razî, Mefatihu’1-Ğayb, 6/245). Kâdî İyad: “Sahih hadisleri rivayet eden hiç bir kitabın bunu nakletmemesi, hiçbir sikanın bunu sahih ve muttasıl bir senetle rivayet etmemesi, çürüklüğünü göstermeye kâfidir. İbn Kesir “Bu olay mürsel tarıkla rivayet olunup sahih vecihle gelmemektedir” Nakledenler, sadece tuhaf şeylerle oyalanmayı âdet edinen bazı tefsirciler ile tarihçilerdir” (eş-Şifa, 2/111). Es-Suheylî: “Bu hadis, sabit değildir” der (er-Ravdu’1-Unuf, 1/229) Meşhur siyerci Muhammed Ebu İshak’a bu olay sorulduğunda “Bu olay, zındıklar tarafından uydurulmuştur” cevabını vermiştir.
       O halde bu haberin aslı yoktur, habis niyetli zındıklar tarafından uydurulmuş, İslam’a ve rivayetlere zarar vermek amacıyla tefsir ve hadis kaynaklarına sokuşturulmuştur. Bazı muhlis tefsircilerde bu rivayetleri naklederek hata etmiştir. Yeri gelmişken söylemek istediğim bir husus var,  garip olan sahih hadisleri reddeden müsteşrikler- Allah’ın azabı onlara müstahak olsun- tarihi kaynaklarda yer alan bu uydurma rivayetleri hiçbir tenkide tabi tutmadan olduğu gibi doğrulamaktadır. Neden? çünkü müsteşriklerin gerek sahih hadisleri reddederken gerekse tarihi uydurma rivayetleri doğrularken, tek amaçları dine zarar vermektir.   
      Ayrıca; Peygamberin gönderilmesinin sebebi putları ve şirki övmek değil, bilakis kötülemektir. Şirk hiçbir zaman peygamberler tarafından övülmemiştir. Bu vahyin esasına aykırıdır. Şeytanın cebren söyletmesi de mümkün değildir. Zira Allah -Subhana ve Teala- Şeytana: “Benim kullarım üzerinde senin bir yetkin yoktur”(Hıcr, 42) buyurur. Allah; ayetinde şeytanın müminler üzerinde sultası olmadığını bildirmiştir. Şeytan, mümin kulları bile icbar edemezse, Peygamber’i hiç edemez. Peygamberin, sehiv ve gafletle söylemiş olması ihtimali de merduttur; Zira tebliğ halinde onun hakkında gaflet caiz değildir. Bir peygamberin hakkı söylemesi gerekirken batılı konuşması asla caiz değildir, Caiz olsaydı, onun söylediklerine artık itimat kalmazdı. Çünkü Allah, “Kur’ân’a batıl, ne önünden ne ardından yol bulamaz” (Fussilet, 42) keza, “Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu Biz muhafaza edeceğiz” (Hicr, 9) buyurmuştur. 
Allah, Necm sûresinde, şeytanın sözünün, âyet olarak girdiği iddialarını iptal eder. Bu sûrenin baş tarafında (Necm, 2-4): “Şaşırmadı sahibiniz, azıtmadı da. Ve hevadan söylemiyor. O, sade bir vahiydir, ancak vahyolunur. Ne aldanır, ne aldatır, o kendi re’y, arzu ve temennisinden söylemez.” âyetleri vardır. Kısaca vahye şeytan asla müdahale edemez, o daima korunma altındadır. Kesinlikle; şeytanın böyle bir gücü yoktur.
     Son olarak garanîk olayı uyduruk bir olaydır, ehl-i sünnet nazarında bir yeri yoktur, aslı olmayan bir hadisedir, şirke davet eden bu olay kabul edilmemiştir ve ayrıca ehl-i sünnet ve değerli Rabbani alimleri bu olaydan dolayı atılan tüm iftira ve suçlamalardan beridir.  
Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3852
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3686
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4890
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3981
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3199
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3779
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3543
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3812
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3157
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9077
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 5019
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2552
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2990
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2724
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 3024
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2450
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2530
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 4016
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 7075
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4677
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3810
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24338
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6185
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3839
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12553
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2362
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3744
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11085
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4720
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8796
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4077
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2854
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7056
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4550
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3444
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4250
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6930
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2587
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9182
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7564
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7304
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 12089
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2354
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2574
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 3014
Eklenme : 01/03/2013 16:49 Tıklanma : 2999
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet